Legislativa: Plátci DPH musí od 1. ledna 2016 podávat kontrolní hlášení

Legislativa: Plátci DPH musí od 1. ledna 2016 podávat kontrolní hlášení

Půl milionu korun. To je pokuta, která vám od Nového roku hrozí, pokud jste plátce DPH v České republice a nepodáte kontrolní hlášení. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších změn v zákonu.

Půl milionu korun. To je pokuta, která vám od Nového roku hrozí, pokud jste plátce DPH v České republice a nepodáte kontrolní hlášení. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších změn v zákonu.

Institut kontrolního hlášení přijali zákonodárci dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a další související zákony. Problematiku kontrolního hlášení upravují nová ustanovení § 101c – § 101i zákona o DPH.

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle ustanovení § 101c) zákona o DPH. Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání ani souhrnné hlášení. Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle ustanovení § 100 a § 100a zákona o DPH.

Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona o DPH, ruší se povinnost podání tohoto výpisu společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).

1) Kdo má povinnost kontrolní hlášení podat:

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně (může se tedy jednat jak o tuzemský, tak i o zahraniční subjekt).

Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností v tzv. sledovaném období:

a) uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

b) přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

c) přijatá a uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

2) Kdo není povinen podat kontrolní hlášení:

a) Osoba, která není plátcem DPH,

b) identifikovaná osoba,

c) plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (ani v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu),

d) plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle ustanovení § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

3) Za jaké období se podává kontrolní hlášení:

Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016.

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob vždy kalendářní měsíc bez ohledu na typ zdaňovacího období u DPH. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Termín pro podání kontrolního hlášení je vždy 25. den po sledovaném období.

Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce obecně:

a) přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),

b) uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH),

c) uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. vyplňuje řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH),

d) uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

4) Typy kontrolního hlášení:

Kontrolní hlášení může být:

a) řádné (povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě),

b) opravné (nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení a plátce uvede znovu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav) nebo

c) následné, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení. Následné kontrolní hlášení nepodáváte pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.

5) Jakým způsobem podat kontrolní hlášení na příslušný FÚ:

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně ve zveřejněném formátu a struktuře. Jedná se o formát a strukturu v XML souboru.

Plátci povinní od příštího roku podávat kontrolní hlášení mohou využít formulář aplikace EPO na stránkách www.daneelektronicky.cz. Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zatím zveřejnilo pouze předpokládanou podobu vzoru formuláře kontrolního hlášení včetně předběžné informace k vyplnění tohoto formuláře. V aplikaci EPO do dnešního dne tento formulář nainstalován ještě není.

Plátci, kteří chtějí vytvářet XML soubory s podáním kontrolního hlášení ve vlastní aplikaci, mají na níže uvedeném odkazu popis struktury podání.

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/aktualita.faces;jsessionid=2FA6EF5E3623243D5B42263FB37575E8.ep4ap3?zaznam=116

Pro vývoj softwaru 3. stranami a ověření správnosti vygenerovaných dat je součástí odkazované dokumentace také strukturální soubor v XSD pro případné testování exportu. Dle dostupných informací rozhraní pro testování softwarů generujících výkaz kontrolního hlášení bude k dispozici nejpozději koncem listopadu 2015.

Se všemi technickými dotazy se můžete obracet na Technickou podporu aplikací Daňového portálu na adrese http://epodpora.mfcr.cz/index.html.

6) Nedodržení povinnosti podat kontrolní hlášení:

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

a) 1.000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,

b) 10.000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

c) 30.000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50.000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50.000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500.000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

7) Vybrané odkazy z webu finanční správy týkající se kontrolního hlášení:

a) Vybraná ustanovení zákona o DPH (§101c-§101i):

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015Pravni_ramec_KontHlas.pdf

b) Formulář kontrolního hlášení:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Formular-kontrolniho-hlaseni.pdf

c) Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/predbezne-informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni.pdf

Uživatelé Altus Varia se ale této změny bát nemusí. Sestavení a odeslání kontrolního hlášení bude náš software plně podporovat. Stačí, když si nainstalujete legislativní aktualizaci pro rok 2016, kterou vydáme v prosinci 2015 (viz 3 změny ve Variu, které vám umožní podávání kontrolního hlášení).

 

Pro Altus Vario zpracovala k datu 2. září 2015 Ing. Renata Ježková ze společnosti MIVO s.r.o.

 

kontrolní hlášení