Změny daňových zákonů od ledna 2015

Změny daňových zákonů od ledna 2015

Legislativní vývoj Obdobně jako v minulých letech, i od 1. ledna 2015 dochází k novelizaci daňových aj. zákonů. Upozorňujeme pouze na vybrané změny týkající se většiny poplatníků (plátců). Pro ilustraci rozsahu změn slouží tyto příklady: novela zákona o daních z příjmů obsahuje 296 bodů změn, „technická“ novela DPH obsahuje 87 bodů. Mnoho změn, zejména pokud jde o daně z příjmů, se použije již pro zdaňovací období 2014.

Legislativní vývoj

Obdobně jako v minulých letech, i od 1. ledna 2015 dochází k novelizaci daňových aj. zákonů. Upozorňujeme pouze na vybrané změny týkající se většiny poplatníků (plátců). Pro ilustraci rozsahu změn slouží tyto příklady: novela zákona o daních z příjmů obsahuje 296 bodů změn, „technická“ novela DPH obsahuje 87 bodů. Mnoho změn, zejména pokud jde o daně z příjmů, se použije již pro zdaňovací období 2014.

I. Daň z příjmů

Většina změn vychází z novely zákona o daních z příjmů zákonem č. 267/2014 Sb. Dalším zdrojem změn je nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. a zákon č. 247/2014 Sb.

1. Sazby daně, uplatnění aktuální ztráty

Zůstává zachována 15% sazba daně pro fyzické osoby, stejně jako 7% solidární zvýšení daně.

Novinkou je možnost odečíst daňovou ztrátu vzniklou samostatnou činností (§ 7) od té části příjmů ze závislé činnosti, ze kterých je počítána solidární daň. Odečítáme tedy aktuální ztrátu (nikoliv ztrátu z minulých let) od takto vymezené části příjmů. Ztrátu z nájmu uplatnit nelze. Ztrátu ze samostatné činnosti lze od příjmů podléhajících solidární dani odečíst už v přiznání za rok 2014. Rovněž beze změny zůstává základní sazba pro právnické osoby – 19 %. V případě právnických osob dochází k rozšíření možnosti uplatnit ztrátu převzatou od jiného subjektu: při přeměně či vkladu podniku bude možné uplatňovat nejen ztráty zanikajícího subjektu, ale i ztráty, které tento subjekt dříve převzal od jiných osob.

2. Sleva/bonus na dítě

Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny – 13 404 Kč za rok, od roku 2015 se ale zvyšuje částka na druhé dítě na 15 804 Kč a na třetí a každé další dítě na 17 004 Kč. Poměrně se tedy zvednou i měsíční odpočty, jsou-li uplatňovány v zaměstnaneckém vztahu. V důsledku zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč/měsíc se zvyšuje též minimální částka příjmu poplatníka podmiňující uplatnění bonusu na dítě, a to na 55 200 Kč/rok.

3. Nová sleva za umístění dítěte, školky

V daňovém přiznání již za rok 2014 lze uplatnit novou „slevu za umístění dítěte“ v předškolních zařízeních. Jako sleva na dani mohou být uplatněny prokazatelně vynaložené výdaje, maximálně však 8 500 Kč za rok 2014 a 9 200 Kč za rok 2015. V případě zaměstnance může být sleva uplatněna v rámci ročního zúčtování.

Dále zákon od roku 2015 umožňuje daňově uplatnit náklad na vlastní školku nebo příspěvek na školku provozovanou jiným subjektem, chodí-li do ní děti zaměstnanců.

4. Prodej cenných papírů fyzickými osobami – do 100 000 Kč/rok

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do 100 000 Kč za rok zakotvené od 1. 1. 2014 v § 10 (ostatní příjmy) je od roku 2015 přesunuto do § 4 mezi obecné osvobozené příjmy. Změna mj. znamená, že toto osvobození se vztahuje i na obchodování s CP zahrnutými do obchodního majetku fyzických osob. Připomínáme, že částka 100 tis. Kč je nadále „příjmem“, nikoliv „ziskem“ z transakce.

5. Přeplatky z ročního zúčtování záloh

Lhůty spojené s ročním zúčtováním se oproti zdaňovacímu období 2013 nemění (tzn., že původně přijaté znění uvedené v zákoně pro rok 2014 se nepoužije). Roční zúčtování za rok 2014 tedy zaměstnavatelé provedou v termínu do 31. 3. 2015, přeplatky z ročního zúčtování a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) spolu se mzdou za březen 2015.

6. Solidární zvýšení daně a daňové přiznání

Pokud se na zaměstnance vztahovala povinnost platit solidární daň pouze v některých měsících, ale celoroční příjmy nepodléhají této dani, potom nemusí podávat daňové přiznání, ale může požádat o roční zúčtování – to platí už pro zdaňovací období 2014.

7. Omezení paušálních výdajů fyzických osob

Novela přináší další zúžení možnosti uplatnit paušální výdaje. Od zdaňovacího období 2015 je strop v případě poplatníků s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro poplatníky s příjmy z řemeslné živnosti (80% paušál) limitován částkou 1 600 000 Kč; dále je nově zaveden strop pro ostatní živnostníky, kteří uplatňují 60% paušál, ve výši 1 200 000 Kč. Stropy pro ostatní skupiny poplatníků zůstávají beze změny (600 000 Kč v případě nájmu obchodního majetku a 800 000 Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti).

Nadále platí, že uplatní-li poplatník paušální výdaje, může přijít o možnost uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku (§ 35ca).

8. Změna ve zdanění neúročených/bezplatných zápůjček, výpros a výpůjček

Vynětí majetkového prospěchu vydlužitele, vypůjčitele a výprosníka (tedy osoby, která si „zadarmo“ půjčuje peníze nebo věci) z předmětu daně je zrušeno. To platí pro fyzické i právnické osoby (§ 3 a § 18). Neznamená to ale, že prospěch bude vždy daněn. V případě fyzických osob platí pro tyto případy nové osvobození, a to:

 • pokud nejde o vztah zaměstnanec – zaměstnavatel: zcela osvobozen je majetkový prospěch v případě zápůjček, výpros a výpůjček mezi zákonem definovanými příbuznými a mezi osobami žijícími ve společně hospodařící domácnosti, v ostatních případech je osvobozen majetkový prospěch (např. neúčtovaný úrok) do výše 100 000 Kč/rok,
 • ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel je osvobozen majetkový prospěch zaměstnance při bezúročné zápůjčce do výše jistiny (zapůjčené částky) 300 000 Kč.
  V případě právnické osoby je od roku 2015 osvobozen majetkový prospěch vydlužitele, vypůjčitele nebo výprosníka (tedy toho, kdo si „zadarmo půjčuje“) do částky 100 000 Kč/rok.

9. Poživatelé starobního důchodu

V srpnu 2014 Ústavní soud zrušil zákaz uplatnění základní slevy na dani v případě poživatelů starobních důchodů. Slevu si tedy tito poplatníci mohou uplatnit jak zpětně pro rok 2013, tak i v následujících letech.

Roční limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů či penzí vzroste pro rok 2015, v důsledku zvýšení minimální mzdy, na částku 331 200 Kč.

Od roku 2015 opět nebude možné osvobodit důchody poplatníkům, jejichž zákonem vymezené příjmy, resp. daňové základy překročily 840 000 Kč/rok (viz § 4 odst. 3 ZDPř).

10. Životní pojištění

Novelizace systému daňových úlev má za cíl znemožnit předčasný výběr části naspořených peněz. 

Daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta. Současně platí podmínka trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění některé z podmínek nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ (o max. 12 000 Kč/rok).

Pokud k výběru dojde před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let nebo před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, je povinností poplatníka dodanit ve svém daňovém přiznání jak osvobozené příspěvky zaměstnavatele připsané v aktuálním roce a v minulých 10 letech, tak částky, o které si v průběhu minulých 10 let snižoval svůj daňový základ. Tento postup platí při porušení podmínek v roce 2015 a v následujících letech.

11. Autorské honoráře

Novela zákona o daních z příjmů se systémově vrací k úpravě před 1. 1. 2014. Srážkové dani budou opět podléhat jen příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize (nikoliv všechny autorské honoráře), a to do výše účinné již od ledna 2014, tedy do 10 000 Kč/měsíc od jednoho plátce. Možnost po skončení roku překvalifikovat srážku na zálohu je v případě těchto příjmů účinná pouze pro zdaňovací období 2014. Pro rok 2015 je tato možnost opět zrušena.

12. Osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč – oznamovací povinnost

Dosud platilo, že příjmy od (daně z příjmů fyzických osob) osvobozené se do přiznání ani nikam jinam neuvádějí. Novinkou od roku 2015 je povinné oznamování osvobozených příjmů, pokud osvobozený příjem překročil částku 5 mil. Kč. Oznamovací povinnost by se neměla vztahovat na údaje přístupné správci daně z veřejných rejstříků (katastr nemovitostí), oznamovat se budou např. osvobozené dary a dědictví. Za porušení oznamovací povinnosti může být uplatněna sankce až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

13. Zamýšlené osvobození podílů na zisku v s.r.o. a dividend plynoucích fyzickým osobám zrušeno, další úpravy v souvislosti s plánem JIM

Je třeba též upozornit, jak to dopadlo se změnami plánovanými zákonem o zřízení jednoho inkasního místa (tzv. „JIM“). Přestože měla nastat účinnost některých ustanovení tohoto zákona právě k 1. lednu 2015, novela ZDPř tuto účinnost zrušila. Nedojde tedy k osvobození podílů na s.r.o. ani dividend plynoucích fyzickým osobám. Zrušen je celý projekt jednoho inkasního místa, který obsahoval např. též „odvod z úhrnu mezd“. Nedochází ani k plánované změně placení záloh, zůstává možnost odečtu členských příspěvků odborům a úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

14. Datová schránka – elektronická komunikace – souvislost s JIM

Od roku 2015 začne být účinná povinnost činit podání výhradně elektronicky, a to pokud má daňový subjekt (či jeho zástupce) zpřístupněnu datovou schránku nebo podléhá zákonné povinnosti nechat si ověřit účetní závěrku auditorem (viz § 72 odst. 4 daňového řádu).

15. Dary

Od roku 2015 bude možné rozdělit od základu daně odčitatelný dar mezi manžele – byl-li dar poskytnut ze společného jmění manželů. Pozor ovšem na minimální hodnotu daru, která je podmínkou odpočtu od základu daně.

16. Sankce dle zákona o daních z příjmů

Zmírňuje se sankce pro případ opožděného podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v situaci, kdy dílčí daňový základ FO ze závislé činnosti tvoří více než 50 % celkového daňového základu. Obecně platnou sankci danou § 250 daňového řádu zmírňuje nový § 38o zákona o daních z příjmů na desetinu. Ustanovení platí od zdaňovacího období 2015.

17. Transakce se spojenými osobami – nová příloha daňového přiznání

Daňové přiznání, a to již za rok 2014, musí být v případě právnických osob provádějících transakce se spojenými osobami doplněno novou přílohou. Povinnost se vtahuje na subjekty, které splnily alespoň jedno z následujících kritérií: aktiva celkem více než 40.000.000 Kč, čistý obrat více než 80.000.000 Kč nebo průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

18. Dodanění dluhů (dříve závazků) – zkrácení lhůty z 36 na 30 měsíců

Dle NOZ byla zkrácena promlčecí lhůta pohledávek ze 4 na 3 roky. V závislosti na tom novela zákona o rezervách zkracuje dobu podmiňující vytvoření 100% opravné položky – rovněž na 30 měsíců. V souvislosti s tím byla na rovněž 30 měsíců zkrácena lhůta, po jejímž uplynutí je třeba dodaňovat neuhrazené dluhy.

 

II. Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o DPH je s účinností od 1. 1. 2015 měněn třemi novelami. Za prvé jde o zákon č. 196/2014 Sb. upravující tzv. „mini one stop shop“, druhým zákonem je sazbová novela č. 262/2014 Sb. a třetí změnou je nejrozsáhlejší, tzv. technická novela č. 360/2014 Sb., na niž navazuje vládní nařízení

č. 361/2014 Sb. Poslední dva předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů až s datem 31. 12. 2014. Vládní nařízení bylo zveřejněno s chybou v účinnosti, která má být napravena na začátku roku 2015.

1. Mini one stop shop aneb zjednodušené jedno správní místo

Systém se týká osob povinných k dani se sídlem v EU, které poskytují telekomunikační, elektronicky poskytované služby nebo rozhlasové a TV vysílání osobám nepovinným k dani (občanům – nepodnikatelům). Smyslem je, aby daň byla vybrána nikoliv ve státě poskytovatele, ale ve státě příjemce. Odvádí ji poskytovatel. Takže např. český plátce poskytující elektronické služby se zaregistruje u FÚ pro Jihomoravský kraj (který pro celou ČR tento systém spravuje), a následně bude poskytovat elektronické služby konečným odběratelům na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Příslušnou DPH náležející těmto státům bude český plátce odvádět českému FÚ, který ji následně redistribuuje daňovým správám států, ve kterých mají bydliště odběratelé. Český plátce se tak nemusí registrovat ve všech uvedených státech.

2. Další sazba DPH – 10 %

Od ledna 2015 je účinná 10% sazba DPH na zboží uvedené v nové příloze 3a zákona o DPH. Jde zejména o dětskou výživu, léky a knihy. 10% sazba platí též pro suroviny určené k výrobě potravin pro občany s celiakií a fenylketonurií.

Tato druhá snížená sazba se nevztahuje na dětské pleny. Stávající sazby 15 % a 21 % zůstávají zachovány, naopak zcela byl opuštěn koncept jednotné sazby ve výši 17,5 %.

3. Rozšíření vnitrostátního režimu přenesení daňové povinnosti

Odvod daně odběratelem, pokud jde o plnění v rámci ČR, byl dosud aplikován zejména u stavebních prací. Během roku 2015 bude rozšířen na tyto komodity: Od 1. dubna 2015

 • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen
 • kovy, včetně drahých kovů, s určitými výjimkami,
 • mobilní telefony,
 • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
 • videoherní konzole

U uvedeného zboží se reverse charge použije, „pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč“. Lze očekávat výkladová stanoviska k této formulaci a rovněž tak k vymezení komodit, na které se systém bude vztahovat.
 
Od 1. září 2015
– cukrová řepa

4. Další změny DPH

 • Připomínáme novelizaci účinnou již k 1. 12. 2014 navazující na snížení limitu pro povinnou bezhotovostní platbu z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Pro příjemce zdanitelného plnění
  (odběratele) se tak zpřísnila podmínka ručení za dodavatelem nezaplacenou daň. Od 1. 12. 2014 plátce ručí v případě plnění překračujícího 540 tis. Kč (dříve 700 tis. Kč). ?         Limit obratu pro povinnou registraci je zachován na 1 mil. Kč.
 • Do obratu pro povinnou registraci se bude opět započítávat osvobozený nájem nemovitých věcí (§ 56a).
 • Převod nemovitých věcí – § 56 – přibyla definice stavebního pozemku a další změny, účinnost novelizace § 56 odsunuta na 1. 1. 2016.
 • GFŘ upouští od výkladu „pozemek“ = „parcela“ zapsaná v KN.
 • Autorské honoráře zdaněné srážkou budou zdanitelným plněním.
 • S účinnosti od 1. 1. 2016 bude zavedeno tzv. kontrolní hlášení, obdobná povinnost platí již od ledna 2014 pro slovenské plátce.

 

V Praze dne 8. ledna 2015

 

 

Ing. Jana Vítková, Ph.D.

Ing. Renáta Ježková MIVO s.r.o.