Výroba

Altus Vario disponuje komplexním systémem pro automatizaci technické přípravy, plánování a řízení výroby. Volitelnou alternativou pro menší firmy je "malá výroba", která slouží pro jednoduché řízení výrobních zakázek.

Galerie

Modul pro plánování a řízení výroby

Modul Plánování a řízení výroby tvoří spolu s moduly Zakázky a Sklad (materiálové hospodářství) logistickou část systému. Nastavení modulu není závislé na průmyslovém odvětví. Procesy lze do značné míry přizpůsobit specifickým provozním požadavkům, což se týká zejména zohlednění různých výrobních strategií od zakázkové kusové výroby, přes výrobu dávkovou, sériovou až po výrobu velkosériovou.

Jaké výhody systém přináší?

Všechny aktivity podniku se začleňují do stupňovité plánovací koncepce, do které vstupují historické, aktuální i budoucí plánovací údaje.

Plánování výroby – CRP (nekonkurenční)

V této skupině funkcí dochází k plánování a koordinaci výroby na jednodušší úrovni. Úzká vazba na informační systém modulu Zakázky zajišťuje flexibilní a konzistentní přístup k plánování ve všech oblastech týkajících se zásobování materiálem a vytěžování disponibilních kapacit.

Plánování výroby – ATP (do omezených zdrojů)

Pomocí typu plánování ATP máme možnost přesně simulovat a hodnotit situaci v budoucích potřebách a zásobách. Toto simulační plánování lze provádět nezávisle na operativním plánu výroby. K dispozici pro toto plánování máme veškerá kmenová data operativního plánu. Při tomto dlouhodobém simulačním plánování lze kontrolovat disponibilitu přiřazených zdrojů a tvořit předpovědi pro nákup surovin a controlling zásob. Takto vytvořený a otestovaný plán lze porovnávat s plánem operativním, případně jej lze do operativního plánu kopírovat.

Výrobní kalkulace

Kalkulace nákladů výroby je zajištěna vazbami kmenových dat modulu Plánování a řízení výroby na modul Sklad. Je tak zabezpečeno provádění efektivního a flexibilního stanovení nákladů na jednotlivé polotovary a hotové výrobky.

Plánování spotřeby materiálu

Na základě primárních potřeb jsou vygenerovány sekundární požadavky pro jednotlivé komponenty vcházející do produkovaného výrobku. Ke všem těmto potřebám jsou vygenerované plánované zakázky na objednávku nakupovaných materiálů. K dispozici jsou nástroje pro zajištění nízkých nákladů na skladování a dodržování termínů dodávky na vysokém stupni komplexnosti.

Kapacitní bilance

Tato skupina funkcí zajišťuje na všech úrovních plánování přehled o požadavcích na kapacity zdrojů (pracovišť) případně jejich skupin tak, aby bylo možné zasahovat do průběhu jednotlivých zakázek a pružně řešit problematiku úzkých míst ve výrobě.

Dílenské řízení a evidence výroby

V této skupině úloh obsahuje výrobní zakázka údaje jako termíny, náklady a zdroje (tj. kapacity strojů a lidí, výrobní pomůcky a nástroje, materiál a dokumentaci).

K dispozici jsou funkce pro

Informační systém výroby

Informační systém výroby umožňuje analýzu a monitorování průběhu výrobního procesu, sledování stavu výrobních zakázek, naběhlých nákladů a dodržování termínů.

Je nedílnou součástí Informačního systému logistiky a používá standardní nástroje pro analýzu a monitorování průběhu celého výrobního procesu. Řídící pracovníci výroby tak získávají aktuální přehled o dění na jednotlivých pracovištích.

Kmenová data výroby

Tato skupina funkcí popisuje výrobky, výrobní procesy a zdroje potřebné pro realizaci výroby. Součástí je široká škála funkčností včetně průřezového klasifikačního systému, systému správy dokumentace a propojení na CAD systémy. To vše urychluje přípravu výrobního procesu a umožňuje budovat konkurenceschopné prostředí výroby. Jedná se zejména o rychlé pořizování konstrukčních rozpisek a následné zpracování kusovníku a rychlé sestavování výrobních postupů, které lze propracovat do libovolné úrovně podrobnosti. Jsou vhodné pro racionalizaci technologické přípravy výroby v rozsahu kusové (zakázkové) až velkosériové. Při provádění změn jsou respektovány standardy ISO a TÜV.

Modul vyniká přehledností, jednoduchostí, standardním ovládáním a přizpůsobitelným vzhledem.

Modul může uchovávat popis provedených změn a odpovídající dokumentaci výrobních příkazů. K dispozici je bohatá škála prostředků pro řazení a filtraci dat umožňující efektivní vyhledávání. Při zakládání nových položek lze využít libovolných vzorů pro rozpisky i operace. Systém má neomezené možnosti pro propojení výkresové dokumentace (výkresy z CAD systémů, atd.), digitálních fotografií a dokumentů z kolekce MS Office apod. Je možné zobrazení historie provedených změn.

Mezi kmenová data výroby patří:

Další rozšiřující funkce jsou:

Klasifikační systém

V modulu Sklad lze využít nástroj pro sestavení třídníku – "Stromu produktů", který lze využít například pro třídění komunálního nářadí, speciálního nářadí, tvarové třídění dílů, třídění dokumentů apod.

Vlastností každého třídícího uzlu je jeho popis a pořadí na aktuální úrovni zobrazení. K zadanému uzlu lze přiřadit a zobrazit libovolný počet produktů (položek) evidovaných v systému.

Co dalšího patří do tiskových služeb?

Další informace