Compliance program jako nezbytnost pro podnik

Compliance program jako nezbytnost pro podnik

Máte perspektivní a ziskový podnik, který funguje bez větších obtíží. Máte však i dostatečně zajištěnou problematiku dodržování interních podnikových pravidel a předpisů tak, abyste se účinně vyhnuli nepříjemnostem a problémům nejen finančním, ale především těch reputačním? Compliance program je v dnešní době již nezbytností.

Compliance program: O co se přesně jedná?

Compliance program neboli compliance management systém lze vysvětlit různými způsoby. Obecně se jedná o systém procesů, zásad, postupů a kontrol, které jsou vyvinuty tak, aby zajistily shodu se všemi platnými pravidly, předpisy, smlouvami a zákony, jimiž se řídí činnost podniku. Účinně tak může dojít k zamezení protiprávního jednání podniku. 

Compliance program není jen kus papíru ani sbírka prázdných slov. Compliance program by se měl vyznačovat aktivním, kontinuálním procesem, který je důkladně propojen se strukturou celého podniku a který prokazuje oddanost hodnotám a etice podniku a zajišťuje soulad s platnými zákony a předpisy.  

Zavedení compliance programu v rámci podniku prozatím není povinností v rámci české podnikové sféry. Počet podniků, které compliance program zavádí, však neustále roste. Jaký k tomu podniky tedy mají motiv, když jim tuto povinnost zákon přímo neukládá?  

Proč by pro váš podnik měl být compliance program nezbytností?

Vzhledem k tomu, že compliance oblast v rámci podniku negeneruje žádné příjmy, může být lákavé odmítnout zavádění compliance programů z důvodu snižování nákladů ze strany back-office. To by bylo však velmi krátkozraké. Porušení předpisů v rámci compliance programu může způsobit značné škody nebo v nejhorším případě dokonce ohrozit existenci podniku celkově. Reputaci, jejíž kultivace mohla trvat desetiletí, lze zničit jediným mediálním titulkem. Zotavení z těchto selhání poté stojí podniky čas a peníze. A v mnoha případech jsou dlouhodobé škody mnohem nákladnější než zdroje nutné k financování a provozování efektivního programu dodržování předpisů.  

Pokud pomineme finanční a reputační důvody k implementaci compliance programu v rámci podniku, lze také zmínit několik jeho dalších výhod. Jsou jimi:  

  • Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a komunita podniku uvidí závazek podniku ke správnému  firemnímu chování
  • Dojde k odhalování a předcházení trestného a neetického jednání
  • Vytvoří se centralizovaný zdroj informací o základních předpisech
  • Vytvoří se metodika, která povzbudí zaměstnance, aby hlásili potenciální problémy beze strachu z postihu nebo odvety
  • Vyvine se postup, který umožní rychlé a důkladné vyšetření údajného pochybení
  • Iniciují se okamžitá a vhodná nápravná opatření
  • Sníží se vystavení podniku občanskoprávním škodám a sankcím, trestním sankcím a správním nápravným opatřením 

Základní prvky compliance programu   

Efektivní compliance program pomáhá jednotlivcům v rámci organizace uvědomit si a pochopit očekávání, že budou konat správnou věc.  

Obecně je compliance program postaven na hodnotách jako je vzdělávání, prevence, detekce, spolupráce a prosazování.  

Pokud bychom měli zmínit základní prvky, které účinný compliance program pokrývá, lze hovořit především o trestní odpovědnosti právnických a fyzických osob, pravidlech hospodářské soutěže, zabraňování korupce ve veřejném i soukromém sektoru, o problematice GDPR, o pracovněprávních vztazích, nakládání s podnikovým know-how, a především se compliance program zabývá problematikou šikany a diskriminace v rámci pracovního prostředí (např. Bossing).  

Compliance v souvislosti s ERP systémem Vario

Podnik by měl být připraven řešit problémy a stížnosti, které se ho týkají a které by ho mohly značným způsobem ohrozit. Docílíte toho zavedením postupů pro řešení těchto situací a zároveň pověřením odpovědné osoby či oddělení za jejich řízení. S tím vším vám může účinně pomoci právě compliance program.  

Společnost Solitea začala spolupracovat s českou iniciativou NNTB, která poskytuje úspěšnou whistleblowingovou softwarovou platformu, která nově pomáhá i subjektům podnikové sféry s problematikou compliance. My vám, uživatelům ERP systému Vario, díky tomu nyní můžeme nabídnout speciální 10% slevu na pořízení této aplikace od NNTB.  

Nepodceňte problematiku compliance a ochraňte svůj podnik co nejdříve. Pro získání slevy nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@vario.cz